INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

 

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

16.03.2021 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 16.03.2021 r.

do godz. 24.00 dnia 16.03.2021 r.

Przyczyny

·     Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu pojazdów.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Prognozowane na dzień 16.03.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje obszar Miasta Radom i powiatu otwockiego

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.03.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10: ok. 335 tys. osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.

Wrażliwe grupy ludności:

-   nie wychodź z domu (w miarę możliwości),

-   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-   zakaz przebywania dzieci i osób starszych na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza   (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych 

·      zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,

·      zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,

·      czasowe wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską/gminną dla posiadaczy samochodów osobowych, w dniach po ogłoszeniu powiadomienia,

·      czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych powodujących powstawanie emisji powierzchniowej,

·      intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,

·      kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni,

·      wzmożone kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,

·      intensywne kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

16.03.2021 r. godz. 8:00

Podstawa prawna

·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 16.03.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje Miasto Radom i powiat otwocki.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu.

Nie wietrz pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.

Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia
w kominkach.