20 maja 2021r. gmina Mirów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące realizacji rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to program, w ramach którego przyznawane jest dofinansowanie na wymianie starych pieców i  kotłów na  paliwo stałe na  nowoczesne źródła ciepła, jak również na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Podpisanie porozumienia umożliwia mieszkańcom gminy złożenie wniosku za pośrednictwem Urzędu Gminy w  Mirowie oraz  wsparcie wnioskodawców w  zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Pracownik urzędu gminy udzieli również pomocy wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w  tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o  płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. Biorąc powyższe pod  uwagę, Wójt Gminy Mirów informuje, że  punkt konsultacyjny będzie czynny codziennie w godzinach  od 12.00  do 14.00  ( pokój nr 17) lub kontakt telefoniczny - 48 628 38 89.