Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Mirów, jednostek podległych, Radnym Rady Gminy Mirów oraz Sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy Państwu, aby praca na rzecz naszej lokalnej społeczności przynosiła Wam wiele satysfakcji i spełnienia, a jej efekty służyły kolejnym pokoleniom.

Z najlepszymi życzeniami

Artur Siwiorek Wójt Gminy Mirów

Wiesław Morawiak – Przewodniczący Rady Gminy Mirów

Urząd Gminy Mirów przypomina, że z dniem 31 maja 2021 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy   z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Urząd Gminy Mirów informuje, iż nastąpiła zmiana daty odbioru odpadów gabarytowych i elektroodpadów, nowy termin odbioru ww. odpadów to:

  • 07.06.2021r. - I Rejon (Mirów Nowy, Mirów, Mirów Stary, Zbijów Duży, Zbijów Mały)
  • 08.06.2021r. – II Rejon (Bieszków Górny, Bieszków Dolny, Rogów, Mirówek)
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z 11 maja 2021 r. przyznał Gminie Mirów dotację w wysokości 110 tys. zł. na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zbijów Duży”. Resztę kosztów inwestycji pokryje samorząd gminny. Prace mają być wykonane w tym roku.

W Mirowie powstaje zatoczka dla autobusów szkolnych. Jest to wspólne działanie Gminy Mirów oraz Powiatu Szydłowieckiego. Celem inwestycji jest poprawienie bezpieczeństwa uczniów korzystających ze zbiorowego transportu. Dotychczas uczniowie wysiadając z autobusu musieli przekraczać drogę powiatową, teraz będą mogli bezpiecznie wysiąść i chodnikiem dotrzeć na teren szkoły. Koszty realizacji zadania pokrywają obydwa samorządy.  

W dniach 17 – 21 maja br. na terenie województwa mazowieckiego planowane jest uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład powiatowych, miejskich i gminnych systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-21.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Ponadto emitowane będą komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia informujące o rozpoczęciu treningu oraz próbie systemu ostrzegania i alarmowania. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

 RAJD ODBĘDZIE SIĘ 29 MAJA 2021 R. (sobota)

START GODZ. 9.00

MIRÓW

URZĄD GMINY

TRASA: MIRÓW STARY – MIRÓW NOWY – OSINY – PAKOSŁAW – IŁŻA – PAKOSŁAW – OSINY – MIRÓW NOWY - MIRÓW STARY.

Zapisy  DO 14.05.2021

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIROWIE

TELEFON  48 6283887

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Regulamin

W związku z nieodebraniem w dniach 29 i 30 kwietnia b.r. przez firmę INTERBUD  odpadów budowlanych  z niektórych posesji Referat Budownictwa Inwestycji i Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy przeprasza mieszkańców za zaistniałe niedogodności. Jednocześnie informujemy, że każdy zgłoszony przypadek nieodebrania odpadów został na miejscu sprawdzony i udokumentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu, i że zgromadzona dokumentacja zostanie przekazana do ww. firmy wywozowej w postępowaniu reklamacyjnym – celem wyjaśnienia zasadności odmowy odbioru oraz podjęcia działań zaradczych. O wynikach tego postępowania oraz o ewentualnych korektach w sposobie i  zakresie wystawiania odpadów zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Niech Wasza społeczna służba przynosi Wam satysfakcję i zadowolenie  a szacunek społeczny będzie wyrazem największej zapłaty.

W imieniu samorządu Gminy Mirów

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów