Becikowe -Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

  • przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodów.
  • jednorazowa zapomoga przyznawana jest w wysokości 1 000 zł.
  • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi skła¬da się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
  • jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  • jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Zapis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
  • wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. (w przypadku Gminy Michałowice z podaniem należy udać się do siedziby GOPS Gminy Michałowice.).
  • do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć dokument tożsamości obojga rodziców, akt urodzenia dziecka oraz w przypadku gdy jedno z rodziców posiada adres zameldowania w innej gminie, niż gmina realizująca wniosek; zaświadczenie, iż uprawnieni nie pobrali zapomogi na to samo dziecko w gminie zameldowania.
  • rozpatrzenie wniosku następuje najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
  • wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca, w którym złożono wniosek, jeżeli wpłynął przed 10 -tym tego miesiąca
  • w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca „becikowe” jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek