Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się            o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie Żywności, co w konsekwencji wymusza konieczność ponownego uruchomienia procedury przetargowej. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.
Zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi do Podprogramu 2019 dystrybucja żywności rozpocznie się w grudniu 2019 r. W związku z tym, czas oczekiwania na dostawy, prosimy przeznaczyć na prace przygotowawcze w szczególności na:
     - kompletowanie aktualnych skierowań od Beneficjentów uprawniających do udziału w programie POPŻ Podprogram 2019.

     - składanie Wniosków weryfikacyjnych,. stanowiących deklarację przystąpienia do realizacji Programu, a tym samym podstawę do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Organizacją Partnerską Lokalną a radomskim Bankiem Żywności.

Informujemy, że termin zawierania umów z Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi (OPL) przewidujemy na przełomie października i listopada 2019. Data zawierania tych umów ściśle zależy od terminu zakończenia przetargów i terminu zawarcia umowy pomiędzy Federacją Polskich Banków Żywności a Krajowym Ośrodkiem wsparcia Rolnictwa (IP) – reprezentującym MRPiPS (IZ).
Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas, sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.
O wszystkich istotnych sprawach związanych z realizacją Programu POPŻ Podprogram 2019 będziemy informować na bieżąco drogą e-meilową.

Dyrektor
Radomskiego Banku Żywności

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień  2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Lista OPL znajduje się na stronach internetowych Banków Żywności.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg w tym:
Artykuły warzywne i owocowe:
groszek z marchewką 3,6 kg,
fasola biała 3,6 kg,
koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
buraczki wiórki 1,05 kg,
powidła śliwkowe 1,80 kg,
Artykuły skrobiowe:
makaron jajeczny 4,5 kg,
makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
ryż biały 3 kg,
kasza gryczana 1,5 kg,
herbatniki maślane 0,8 kg,
Artykuły mleczne:
mleko UHT 7 l,
ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
Artykuły mięsne:
szynka drobiowa 3 kg,
szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
pasztet wieprzowy 0,64 kg,
kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
filet z makreli w oleju 1,7 kg,
Cukier
cukier biały 4 kg,
miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
Tłuszcze
olej rzepakowy 4 l,
Dania gotowe
gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ –  NIEODPŁATNIE.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


 

PODPROGRAM 2018 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
tłuszcze (olej rzepakowy),
dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
Pomoc żywnościowa trafiła do 582 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 27,68614 ton żywności;

o 2900 paczek żywnościowych;

o - posiłków;

W ramach Podprogramu 2018 dla 25 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  25 uczestników
Żywieniowe – dietetyczne - 1 spotkanie dla 25 uczestników
Kulinarne – 1 spotkanie dla 25 uczestników

Rodzaje dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne

 • Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami : uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • Zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 • Zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej
 • Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu;
oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym;
zaświadczenie właściwego organu gminy o wysokości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzeczy osoby spoza rodziny,
kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny \\
informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust. pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem posiadającego statusu uchodźcy
kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust.2, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.


Osoby ubiegające się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołączają:
1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; 
2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
3. zaświadczenie organu emerytalno -rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, 
4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo przedszkolu. 


Osoby ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:
1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub 
2. odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, 


Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:
1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny; 
2. zaświadczenie szkoły, 
3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. 


Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek z następującymi załącznikami:
1. orzeczenie o niepełnosprawności albo 
2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo 
3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny. 


Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek oraz następujące załączniki:
1. orzeczenie o niepełnosprawności, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka; 
2. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, 
3. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne. 
Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. 


Ważne!!!
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Becikowe -Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 • przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodów.
 • jednorazowa zapomoga przyznawana jest w wysokości 1 000 zł.
 • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi skła¬da się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 • jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Zapis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
 • wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. (w przypadku Gminy Michałowice z podaniem należy udać się do siedziby GOPS Gminy Michałowice.).
 • do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć dokument tożsamości obojga rodziców, akt urodzenia dziecka oraz w przypadku gdy jedno z rodziców posiada adres zameldowania w innej gminie, niż gmina realizująca wniosek; zaświadczenie, iż uprawnieni nie pobrali zapomogi na to samo dziecko w gminie zameldowania.
 • rozpatrzenie wniosku następuje najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
 • wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca, w którym złożono wniosek, jeżeli wpłynął przed 10 -tym tego miesiąca
 • w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca „becikowe” jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

Świadczenie Alimentacyjne przysługuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)

 

Świadczenie przysługuje:
• na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. 
• na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. 
• na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono szkole lub szkole wyższej. 
• na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 725 zł.(art. 9 ust. 2)

 

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 10 ust. 2)
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo jest w rodzinie zastępczej,
• jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
• zawarła związek małżeński.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł. (art. 10 ust. 1)


Wniosek z funduszu alimentacyjnego składa się:
bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA. 
Do wniosku należy dołączyć (art. 15 ust. 4)
1. zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2007);
2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
8. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
9. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku.
Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)
• gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń,
• odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. nieprawdziwych,
• nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące.

 


W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.993 z poźn. zm.)

 

Świadczeniami rodzinnymi są:
• zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne 
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe 
• zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wypłacana przez gminy o ile zostanie przyjęta odpowiednia uchwała Rady Gminy.

 

Świadczenia rodzinne przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w pkt.2 jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:


• z tytułu urodzenia dziecka
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
• samotnego wychowania dziecka
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
• rozpoczęcia roku szkolnego
• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
• wielodzietności

Zasiłek rodzinny
Przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
• opiekunowi faktycznemu dziecka; 
• osobie uczącej się, (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). 
• jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł, 
• a w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 583 zł. 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub:
• 21 lat jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów) 
• 24 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
• 48 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 
• 64 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
• 68 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
• przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
• jest w rodzinie zastępczej 
• zawarło związek małżeński 
• a także gdy pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko 
• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 


Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli:

• nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
• rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje 
• ojciec dziecka jest nieznany 
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone 
• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.


Za osobę samotnie gospodarującą uznaje się:
pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje:
matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek ten przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu tego dziecka. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Przedmiotowy dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Zapis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Przysługuje:
Matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli przebywa na urlopie wychowawczym a dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką nie dłużej niż przez okres :
•24 miesiące kalendarzowych 
•36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu 
•72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Dodatek przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie, dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.


Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba:
• bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy 
• podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
• w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego 
• dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, 
• dziecko zostało umieszczone w żłobku albo w przedszkolu z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku lub w przedszkolu z powodów terapeutycznych,  
• z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, 
• w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Przysługuje:
Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
o drugi z rodziców dziecka nie żyje; 
o ojciec dziecka jest nieznany; 
o powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone 
• osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją 
Wysokość dodatku:
• 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. 
• W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
o do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; 
o powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Wysokość dodatku:
• 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 
• 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
• dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne 
• dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. 
• wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. 
• wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia. 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Przysługuje:
matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
• w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo 
• w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko. 
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca. 

 

Dodatek dla rodzin wielodzietnych.
Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
Dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 80 zł./mies. na każde dziecko uprawnione.

Świadczeniami opiekuńczymi są: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.


Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku, 
• osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności a także osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod warunkiem że ta niepełnosprawność wystąpiła w wieku do ukończenia 21 roku życia,
• osobie która ukończyła 75 rok życia 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł. miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
• jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej  
• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego 

 

Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarob¬kowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełno¬spraw¬ności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności sta¬łego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno¬sprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 583 zł miesięcznie.
1. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się matka lub ojciec albo opiekun faktyczny dziecka, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę. 
2. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się krewny w linii prostej inny niż matka lub ojciec, albo rodzeństwo, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki.
3. W przypadku, gdy o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ubiega się rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód tego dziecka.
4. Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w pkt.1-3, w składzie rodziny uwzględnia się również dziecko, którego niepełnosprawność uprawnia do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, nawet jeżeli posiada ono własne dziecko.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy:
1. osoba sprawująca opiekę ma prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, zasiłku stałego, emerytury, renty 
2. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3. osoba wymagająca opieki:
• została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, o której mowa w pkt.3, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; 
• osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko 
• osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim 
• osoba w rodzinie ma prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie uprzejmie informuję o możliwości uzyskania skierowania do pomocy żywnościowej  z tutejszego Ośrodka w ramach realizacji Programu  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach Podprogramu 2023 zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Z pomocy finansowej mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniając kryteria w art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r.

poz. 901 ze zm. ) oraz których dochód nie przekracza 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynosi odpowiednio:

 

 • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIROWIE.

Obraz1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023– wrzesień 2023.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka wieprzowa),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),

Pomoc żywnościowa trafiła do 356 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 4,91280 ton żywności;

o 356 paczek żywnościowych;

o 0 posiłków;

4. Dla Beneficjentów POPŻ Podprogram 2021 plus prowadzono spotkania aktywizujące o charakterze włączenia społecznego w ramach pracy socjalnej.

bank zywnosci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie Starym informuje mieszkańców gminy Mirów, iż od dnia 03.08.2023r. rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Bieszkowie Górnym według następującego harmonogramu:

 

03.08.2023r. (czwartek) w godz. 800-1400  miejscowości:

- Mirów Stary

- Mirów Nowy

- Rogów

- Zbijów Mały

- Zbijów  Duży

 

04.08.2023r. (piątek) w godz. 800-1400  miejscowości:

- Mirówek

- Bieszków Dolny

- Bieszków  Górny

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIA Z GOPS